İman Bahsi...

İnanmamız gereken bilgilerin tümüne itikat denildiği gibi bunlara amentü de denilir. Dilimizle söyleyip kalbimizin tasdikiyle bütünleşen inançlarımız en kısa şekliyle şöyledir: Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resuluh. Bu şahadet kelamı ile islama girilir. Manası şöyledir: Allah’dan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resulu olduğuna inandım. İman kısaca budur. Tamamı, amentüyü sonuna kadar (inanarak) okumak, teferruatlısı da Allah’ın sıfatlarını bilmektir.

1. Amentü bilahi
 (Allah’a inandım)
2. Ve melaiketihi
 (Allah’ın meleklerine inandım)
3.
Ve kütübihi (Allah’ın kitaplarına inandım)
4.
Ve rusulihi (Allah’ın Peygamnerlerine inandım)
5.
Ve yevmil ahiri (Ahiret gününe inandım)
6.
Ve bil kaderi hayrihi ve şerihi min Allahi teala vel ba'su ba'del mevt (kadere, hayır ve şerrin Allah’dan olduğuna ve öldükten sonra dirileceğimize inandım) diyerek imanın bu altı maddesini kalbinde doğrulayan kimseler, inananlar, müminlerdir, hakka inananlar bunlardır. Bu imanın zıddına, aksine küfür denir.
Datenschutzerklärung
powered by Beepworld